Tal på demonstration mot bostadsbristen (Mahasti Hashemieh)

Tal på demonstration mot bostadsbristen (Mahasti Hashemieh)

Hej kära göteborgare och grattis för att vi bor i en av mest segregerade städer i Europa. Jag får även passa på att gratulera stockholmare för att Stockholm kan enligt BBC snart få en plats i ”Guinness rekordbok” för sin långa bostadskö.

Vi bostadsaktivister som kämpar för att ”det ska byggas bostäder som passar alla plånböcker” kallas oftast för drömmare. Det säger att Ni fattar ingenting och det är olönsamt att bygga och det inte finns byggbar mark.

13319863_1764135310484255_8890645608072643166_n

Så låt oss nu prata om fakta, siffror och statiskt, baserade på forskningar och pålitliga undersökningar.

”Det är inte lönsamt att bygga”???

Det påstås att det byggs för litet, för att det inte är lönsamt att bygga, och förvalta fastigheter:
I februari 2016, presenterade IPD Svenskt Fastighetsindex, nya siffror för avkastningen på fastigheter för 2015! Den visar rekordhöga nivåer för bostadsfastigheter: 14,7 procent.
Att äga och förvalta bostadsfastigheter är mycket lönsam och ger en mycket god avkastning till låg risk. (Källa)

Hyresgästföreningen region Stockholm har granskat årsredovisningarna för 15 privata fastighetsbolag i regionen under 2014.

Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona var 25,4 procent (d.v.s. 25,4 kr av varje 100 kr betald hyra, för dessa 15 fastigheter blev ren vinst).  Motsvarande siffror för Stockholmsregionen under 2013 var 29,1 procent. (Källa)

Svenska Bostadsfonden uppger att bostadshyresfastigheter har haft 22 år positiv avkastning under de senaste 25 åren, med en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 procent. (Källa)

År 2014 betalade vi – landets 3 miljoner hyresrättsinnehavare – över 112 miljarder kronor i hyra. Varje procents hyreshöjning (som motsvarar 1,12 miljarder) minskar hushållens köpkraft med 1,12 miljarder per år – pengar som handeln går miste om. Detta i sin tur kan sätta många företagare i konkurs och gör deras anställda arbetslösa.

13339530_10154800095720656_7544396360992765127_n

”Marknadshyror”???

Liberalerna är bland de partier som mest vurmar för marknadshyror (dvs fria hyressättningar).

Hyresgästföreningen gav den oberoende konsulten Ramböll uppdraget att räknade ut kostnaden för samhället och för hushållen om dagens hyressättningssystem skulle avskaffas inom Stockholms län.

Enligt Ramböll skulle hyrorna i Stockholm län öka med 63 procent i staden och 40 procent i länet.
Det skulle ge hyreshushållen 4 099 kronor mindre kvar i plånboken varje månad. Många fler hushåll hamnar under riksnormen för försörjningsstöd, framförallt drabbas ensamstående med barn hårdast. (Källa)

”Det är ont om byggbar mark”???

Det påstås att det finns ont om byggbar mark.  På tal om detta avslöjar Kurt Eliason VD för Allmänytan i ett program i P1 morgon att SKL har plockat fram och visat på att det finns ca 175 000 byggbara detaljplanerar. Det är osäkert i vilken omfattning de ligger i händer på de som kan och är intresserade att bebygga.

JM har i sin balansräkning ÖVER 12000 byggbara byggrätter i Stockholmsregionen som byggs NÄR MARKNADEN ÄR MOGEN FÖR DEM!!!!!!!!!!!!

All mark för bostadsrätter byggs inte när behoven uppstår utan de byggs när prisbilden på bostadsrätt går upp och man spekulerar i värdeökning.

Föreställ dig nu vad händer om alla kommuner och kommunala bostadsbolag börjar bygga bostäder med mer rimliga hyror, förutom det glädjande faktumet att även de vanliga och mindre bemedlade hyresrättssökarna får en bostad??!!

Vad ska det hända med all mark som de giriga privata fastighetsägare och byggherrarna har köptes mycket billigt för länge sen och vägrat bygga, vilket i sin tur spelat sin roll i dagens bostadsbrist; mark som har i åratal lagts i marinering i väntan på ännu mer upptrissade bostadspriser.

Vilka drabbas av bostadsbristen?

Den utbredda bostadsbristen drabbar framför allt grupper som redan har en pressad situation på bostadsmarknaden: Låginkomsttagare, unga, studenter, nyanlända, pensionärer, samt ensamstående som nyss lämnat ett förhållande, eller som inte kan göra det eftersom de då blir bostadslösa!

– Det handlar inte bara om att det saknas bostäder. Det behövs hyresrätter med rimliga hyror som folk har råd att bo i.  Men det är inte vad som byggs, säger Irene Molina, prefekt för Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.
– Det byggs för lite och det som byggs är för de med höginkomst, i attraktiva delar av staden och med höga hyror. För de som behöver det mest, byggs det inget alls. Situationen är allvarligare än tidigt 1960-tal. (Källa)

I dag är den sociala och etniska segregationen större än innan miljonprogrammet. Situationen har försämrats de p.g.a. de senaste 25 årens brist på bostadspolitik.

13335674_10153708205792894_3134944362994486299_n

Enligt siffror från Boverket behövs det byggas 558 000 bostäder fram till 2025 för att lösa bostadskrisen. De första fem åren skulle vi behöva hålla en takt på 70 000 lägenheter årligen. (Källa)

Men trots den katastrofala bostadsbristen, vill allmännyttan sälja delar av sitt bestånd.

Bostadsbristen dödar kvinnor

Kvinnor som söker skydd från våldsamma partners också är offer för kommuners bostadsbrist. När allmännyttan säljs ut, försämras kommuners möjligheter att ge utsatta kvinnor skyddat boende och förtur i bostadskön.

Den årliga Kvinnofridsbarometern visar att var fjärde kommun misslyckas med att ge dessa kvinnor tillgång till en egen bostad. Kvinnor som hotas och misshandlas till den grad att tvingas fly sina hem har redan blivit svikna. De flyr och tvingas till hemliga boenden för att det finns en partner som inte släpper dem.

Vad händer när de inte får plats hos jourerna? De tappar hoppet och tvingas återvända till sina män. Att bygga ut allmännyttan handlar inte bara om att ge unga möjligheten att flytta hemifrån eller att ge företag bättre förutsättningar för att nyrekrytera. Det bidrar också till att rädda livet på utsatta kvinnor. (Källa)

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor. På FN:s världskonferens i Wien 1993 klargjordes att våld mot kvinnor är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Sverige som medlemsland har ställt sig bakom deklarationen men kommunerna med den omfattande bostadsbristen bryter återigen mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter!

En avslutande hälsning

Till sist har jag en hälsning till Isabella Lövin och stefan Löfven, Inför nästa partiledardebatt skaffa mer fakta för att kunna dementera myterna om bostadsbrist är ni snälla! Behöver ni hjälp kontakta Hyresgästföreningen. Hoppas att även vår nya bostadsminister pluggar hård inom ämnet, för att kunskap är makt!

Bygg bort bostadsbristen!

Mahasti Hashemieh – Alla ska kunna bo kvar och Hyresgästföreningen Frölunda Torg